Home >> Sports >> events

Canoe

2008-11-03 15:48:00 COC Website

ABOUT

The origins of canoeing and kayaking stretch back centuries, where South and North American Indians and Eskimos used these craft as a mode of transport, fishing and battle. They were propelled through the water by single-bladed paddles usually made from wood.

The earliest known archaeological evidence of a canoe was unearthed at the tomb of a Sumerian king near the Euphrates River. This relic is estimated to be around 6000 years old. The counterpart of the American Indian canoe is the kayak which was introduced by Eskimos many years ago. These people inhabited the land to the far north of the American continent and Greenland.

Chinese Canoe Association

Founded: May 1981

Headquarters: Beijing

ICF Member since: October 1974

President: WEI Di

General-Secretary: LIU Aijie

Add: C3, Longtan Road, Chongwen District, Beijing 100061, China

Tel: (8610) 67122438

Fax: (8610) 67112793

E-mail: chncanoe@hotmail.com

Commissions:

Technical Commission

Competition Commission

Scientific Research Commission

Slalom Commission

Equipment Commission

International Liaison Commission

Brief Introduction:

A national mass sports organization and member of the All-China Sports Federation. Its highest organ of power is the National Committee, the executive organ is the Standing Committee and the secretariat is in charge of the administration work. The CCA organizes National Champions Tournament, National Youth Championships and National Championships on a regular basis.

Following are members of the national canoe team:

Coaches: Duan Nanbei, Jin Shaohui, Xie Shaojie, Feng Tao, Zhang Hongwei, Shi Yan, Tang Shenghong, Tan Zhihong, Cao Jingwei, Xu Gaohang, Fu Li

Canoeists: Yang Sen, Liu Peiliang, Sun Xiujing, Wang Bing, Liu Mingguang, Qu Xianwu, Zhang Weiliang, Zheng Tianyan, Zhang Ning, Xu Linbei, Wu Jiajing, Hao Yan, Zhong Hongyan, Xu Yaping, Wang Qun, Wang Xiaoyan, Meng Guanliang, Qiu Sairong, Zhu Xionghui, Gong Yongjun, Pan Meibing, Zhu Dong, Gao Yi, Li Ting, Bi Sisi, Huang Zhipeng, He Jing, Yang Wenjun, Jing Ying, Wang Lei, Zhou Jichang, Wang Heng, Fan Lina, Zhang Jinmei, Wan Wenjie, Cang Huiting, Kuang Hailan, Chen Zhongyun, Liu Haitao, Li Zhen

Link: International Canoe Federation (ICF)

Related Story

Find an athlete